Mga Katotohanan

  • Binawi ang mga Takata Non-Azide Driver Inflator (mga NADI inflator) sa ilang partikular na sasakyan ng Acura at Honda mula 1996-2003
  • Naiiba ang mga NADI inflator mula sa mga airbag inflator na nasangkot sa mas maaagang pagbawi ng mga mas bagong modelo
  • Hindi pa available ang mga pamalit na bahagi para sa pagbawing ito (inaasahan ang mga ito sa Marso 2021 o mas maaga)
  • Dapat maghintay ang mga may-ari ng mga apektadong sasakyan para sa ika-2 nakaliham na abiso (inaasahan ang mga ito sa Marso 2021 o mas maaga), na mag-uutos sa kanilang kumuha ng pagsusuri/pagkukumpuni
  • Lumalabas na napakababa ng tsansa ng panganib na dulot ng hindi tamang pag-deploy ng airbag sa mga NADI inflator na naka-install sa mga sasakyan ng Acura at Honda, pero hindi lubos na magagarantiya ng Honda ang performance ng anumang bahaging kasalukuyang binabawi
  • Maaaring tumawag ang mga apektadong may-ari ng sasakyan sa 1-888-234-2138 para sa higit pang impormasyon
  • Link sa Pahayag para sa Media

 

Mga Madalas Itanong

Ano ang problema sa mga airbag na ito?

Noong Nobyembre 2019, nagsumite ang Takata ng ulat ng impormasyon ng sira (defect information report o DIR) sa National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) na nauugay sa mga NADI inflator na naka-install sa mga sasakyan ng iba’t ibang automaker. Naiiba ang mga naunang NADI inflator mula sa mga Takata non-desiccated na inflator na nasangkot sa mas maaagang pagbawi ng airbag inflator. Namanupaktura nang walang naaangkop na selyo, maaaring patagasin ng mga nabawing NADI inflator ang hangin at moisture sa mga inflator, na magdudulot ng pagkasira ng propellant. Kung made-deploy ang isang nabawing NADI inflator na may airbag na sira ang propellant sa isang banggaan, maaari itong ma-deploy nang masyadong mabagal o, sa ilang napakadalang na sitwasyon, made-deploy ito nang may masyadong malakas na puwersa, na bubutas at magpapatalsik ng mga piraso ng bakal ng inflator sa mga pasahero ng sasakyan. Maaaring magdulot ng mga pinsala sa pasahero ang alinmang sitwasyon.

Ano ang dapat gawin ngayon ng may-ari ng binawing sasakyan?

Sa ngayon, walang inirerekomendang pagkilos para sa mga may-ari ng sasakyan ang Honda.

Nagpadala ang Honda ng mga paunang liham ng abiso sa mga rehistradong may-ari ng mga apektadong sasakyan noong unang bahagi ng Marso 2020 batay sa impormasyon ng pagpaparehistro sa estado. Pinayuhan ng mga liham na ito ang mga may-ari na mangangailangan ang mga sasakyan nila ng pagsusuri/pagkukumpuni kapag naging available ang mga pamalit na bahagi (inaasahan ang mga ito sa Marso 2021 o mas maaga).

Kapag naging available ang mga pamalit na bahagi para sa mga partikular na sasakyan, makakatanggap ang mga may-ari ng ikalawang nakaliham na abiso, na magpapayo sa kanilang magpaiskedyul ng pagsusuri/pagkukumpuni sa isang awtorisadong dealer.

Bakit aabutin nang isang taon o mas matagal para makakuha ako ng mga pamalit na bahagi para sa pagbawing ito?

Hindi na gumagawa ng NADI inflator ang Takata, at walang alternatibong supplier ng tugmang bahagi. Samakatuwid, layunin ng Honda na makipagtulungan sa iba pang nagmamanupaktura ng airbag para makakuha ng mga pamalit na bahagi para sa mga sasakyan nito na naapektuhan ng pagbawing ito. Tinatantya naming aabutin nang humigit-kumulang isang taon ang prosesong ito.

Ano ang ibibigay ng Honda para sa mga apektadong may-ari hanggang sa dumating ang mga pamalit na bahagi?

Tutugunan ng Honda ang mga partikular na alalahanin ng mga customer depende sa sitwasyon at iniimbitahan nito ang sinumang apektadong customer ng Acura o Honda na makipag-ugnayan sa amin sa (888) 234-2138.

Ligtas bang paandarin ang mga sasakyang ito?

Ikinalulungkot ng Honda ang anumang abala o paghihirap na maaaring idulot ng sitwasyong ito habang nilulutas namin ito. Naniniwala ang Honda na nanatiling napakababa sa ngayon ng panganib na dulot ng hindi tamang pag-deploy ng airbag, pero hindi namin lubos na magagarantiya ang performance ng anumang bahaging kasalukuyang binabawi.

Iniimbitahan ng Honda ang sinumang apektadong customer ng Acura o Honda na makipag-ugnayan sa amin sa (888) 234-2138.

 

Is Your Vehicle Affected?

Don’t see your model?​

See Acura and Honda models included in the​ PSAN recalls​